Saying shema
Saying shema

Watercolour was 8" x 14"

Saying shema

Watercolour was 8" x 14"